کارت های فروت کرفت

همه کارت ها را جمع کنید

ویژگی های کارت های بازی فروت کرفت

در کارت بازی دسته جمعی فروت کرفت 30 کارت مختلف وجود دارد.هر میوه در 7 مرحله ظاهر می شود.

هر کارت شامل ویژگی هایی چون : مرحله،قدرت،استراحت و کمیابی است:

  • مرحله : عددی است بین 1 تا 7 و به مرتبه میوه بستگی دارد.در ابتدای بازی ، بازیکنان اکثراً کارت های مرتبه 1 و 2 را خواهند یافت و زمانی که پیشرفت می کنند به کارت هایی با مراتب بیشتر دست می یابند.
  • قدرت : میزان خسارتی است که یک میوه جنگجو متحمل می شود.قدرت به عنوان عدد دفاعی هم عمل می کند.
  • استراحت : تعداد ثانیه هایی است که کارت بعد از استفاده راکد مانده است.
  • کمیابی : میزان شانس پیدا کردن کارت را در طی بازی نشان می دهد.

پیشرفت کارت های بازی :

کارت ها می توانند زیاد شده و تکامل یابند:

  • زیاد شدن کارت ها قدرت کارت ها را افزایش می دهد.یک کارت می تواند توسط یک کارت یا تعداد بیشتری از کارت های ضعیف تر پیشرفت کند.افزایش طلاهای قیمتی و گران تر شدن نسبت به اکثریت کارت ها باعث قربانی شدن کارت های ضعیف تر می شود.
  • تکامل یافتن پردازشی از ترکیب 2 کارت یکسان برای ایجاد یک کارت با مرتبه بالاتر از همان جنگجو استتکامل تنها بعد از اینکه بازیکن به قبیله بپیوندد امکان پذیر است.
 
 

سازمان دهی ارتشی از میوه های جنگجو

شما می توانید با راه یابی به مراحل بالاتر ، پیروز شدن در جنگ ها یا خرید بسته ها از بازار فروت کرفت کارت های بسیاری جمع آوری کنید.

تمامی کارت های بازی که در سراسر بازی می توانید جمع آوری کنید در مجموعه کارت های شما لیست شده است.حتماً مجموعه کارت های خود را چک کنید و کارت هایی را که از دست می دهید به خاطر بسپارید.