ابتدا وارد سایت www.addtext.com شوید و سپس طبق مراحل زیر اقدام کنید:

1

2

3 4

5

6

حالا تصویر شما به همین سادگی آماده است :

7