در کارت بازی فروت‌کرفت بیش از سی شخصیت وجود دارد. هر شخصیت در هفت مرحله پدیدار می شود . بیش از 200 کارت متنوع از شخصیت ها در بازی وجود دارند که در این جا تعدادی از بهترین ها نمایش داده شده است .